تست فول چیست و چه کار میکند؟
چه محصولاتی را میتوان با تست فول تست کرد؟
چگونه میتوان طرح را در تست فول ثبت کرد؟
پس از ثبت تست چه چیزی دریافت میکنم؟
درآمد تست کننده ها چگونه است؟
آیا محدودیتی برای انجام تسویه حساب تست کننده ها وجود دارد؟
چه سودی برای تست کننده ها دارد؟
ما چگونه از کیفیت پاسخ های داده شده به تست ها مطمئن میشویم؟
اگر پاسخ نامربوطی به یک تست داده شده باشد چه اتفاقی میفتد؟
چگونه تست کننده شوم؟